ท่องเที่ยว

เมืองคาราโครัม (Kharakhorum)

เมืองคาราโครัม หรือเคอร์คอริน (Kharkhorin) เมืองหลวงโบราณของอาณาจักรมองโกล สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1220 โดยเจงกิสข่าน ตั้งอยู่ในหุบเขาโอคอนวัลเลย์ ตอนกลางของมองโกเลีย มีความอุดมสมบูรณณ์ทั้งภูแขา แม่น้ำ น้ำตก จนกลายเป็นจุดศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญบนเส้นทางสายไหม (Silk Road) ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมระหว่างโลกตะวันออก และโลกตะวันตกเข้าไว้ด้วยกัน

เพราะมีหลักการปกครองเมืองให้อิสระต่อความเชื่อทางศาสนา ทำให้มุสลิม เอเชียตะวันออก และยุโรป เข้ามาติดต่อสื่อสารทำการค้าขายระหว่างกันได้อย่างเสรี เปิดกว้างมากๆ ซึ่งในอดีตนักเดินทาง นักประวัติศาสตร์ พ่อค้า ผู้คนจากชาติต่างๆ จะสัญจรผ่านเข้ามาภายในเมืองแห่งนี้ จนทำให้เมืองคาราโครัมส่วนหนึ่งของมรดกโลกหุบเขาโอคอนวัลเลย์

โอโตไก ข่าน (Ogodei) ลูกชายของเจงกีสข่าน ได้สร้างเมืองหลวงคาราโครัมเสร็จสมบูรณ์ ในปี ค.ศ. 1235 หลังจากที่เจงกิสข่านได้เสียชีวิตไปแล้ว  คาราโครัมได้สถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงตั้งแต่ ค.ศ. 1235 – ค.ศ. 1260 ระยะเวลา 40 ปี

ภายนอกกำแพงเมืองจะพบเต่าหินแกะสลักขนาดใหญ่ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอาณาเขตของเมือง หินคาร์คอริน (Kharkhorin Rock) ขนาดใหญ่มีความยาว 24 นิ้ว บริเวณกำแพงเมืองรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีความยาวด้านละ 400 เมตร ตั้งอยู่ที่ประตูทางเข้าทุกด้าน ระหว่างกำแพงสร้างสถูปเจดีย์แบบทิเบตจำนวน 108 แห่ง

ภายในกำแพงเมืองเป็นที่ตั้งของพระราชวังตุเมนอมาลกันสร้าง ด้วยเสาไม้จำนวน 64 ต้น ตั้งอยู่บนฐานหินแกรนิต รวมทั้งอารามหลายสิบแห่ง จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1937 เข้าสู่ยุคการปกครองโดยคอมมิวนิสต์ได้เข้ามาเผาทำลายอาราม สังหารนักบวชจำนวนมาก ปัจจุบันเมืองคาราโครัมเป็นหมู่บ้านของชนเผ่าเร่ร่อน เป็นหนึ่งในสิบสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยือน

แทงบอล

Leave a Comment