ท่องเที่ยว

วัดเจดีย์ทอง

วัดเจดีย์ทอง ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลคลองควาย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งมีชาวรามัญได้อพยพหนีพม่าจากเมืองเมาะตะมะ 1 ตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ในวัดนี้มีเจดีย์ทรงรามัญ เป็นสถาปัตยกรรมมอญที่เลียนแบบมาจากเจดีย์จิตตะกองของพม่า และมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างขึ้นด้วยหยกขาว หน้าตักกว้าง 1 ศอก สูง 2 ศอก มีอายุประมาณ 100 กว่าปี ประดิษฐานอยู่ที่หอสวดมนต์ เป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยรามัญ

วัดเจดีย์ทอง เป็นวัดชาวมอญที่ตั้งอยู่ อำเภอสามโคก ภายในวัดมีโบราณสถาน โบราณวัตถุมากมาย เช่น เจดีย์ทองแบบรามัญ หลวงพ่อขาวปางมารวิชัย กุฎิเรือนไทยทรงปันหยา ใบเสมาศิลาพายแดงขนาดใหญ่ และเจดีย์พระปรางค์ อ่านต่อ

Leave a Comment