ท่องเที่ยว

ศูนย์วัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง

ศูนย์วัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง ณ จุดสกัดบ้านวุ้งกะสัง 08.30-09.00 น. -เดินทางจากจุดสกัดบ้านวุ้งกะสังถึง ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (แดโวซะโกร) 10.00 น.และตลอกทั้งวัน -มัคคุเทศก์แนะนำฐานการเรียนรู้ต่างๆ/การปฏิบัติตนสำหรับนักท่องเที่ยว/ข้อห้าม/อื่นๆ -แนะนำโปรแกรมเส้นทางการท่องเที่ยว ตามโปรแกรมและกิจกรรม -นักท่องเที่ยวเยี่ยมชม”ศูนย์วัฒนธรรมกะเหรี่ยงวุ้งกะสัง” -นักท่องเที่ยวนั่งรถชุมชน (อีต๊อก) เพื่อเยี่ยมชมฐาน

ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ภาษา ฐานการเรียนรู้ที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การทอผ้า ฐานการเรียนรู้ที่ 4 ขี้ไต้และงานจักสาน -นักท่องเที่ยวนั่งรถอีต๊อกเพื่อเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ทางธรรมชาติ อ่านต่อ

Leave a Comment